คุณลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์
  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความหมายและความสาคัญของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
  2. เพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
  3. เพื่อให้มีทักษะในการเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยว
  4. เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าในงานขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายความหมาย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และประเภทของการท่องเที่ยวได้อย่าง ครบถ้วน
2. แจกแจงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างละเอียด
3. จัดประเภทของนักท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง ถูกต้อง
4. บรรยายความหมายความสำคัญ ประเภทองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทยได้
5. จำแนกประเภทของธุรกิจขนส่งให้สอดคล้องกับการจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว 
6. จำแนกประเภทที่พักแรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของ นักท่องเที่ยว
7. วิเคราะห์องค์ประกอบของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของนักท่องเที่ยว

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ บริษัทน าเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และที่พักอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก